Author: Jamila Majidli (Jamila Majidli)

Yazı
Kommersiya müqavilələrində “Rəqabət etməmə qeyd-şərti”

Kommersiya müqavilələrində “Rəqabət etməmə qeyd-şərti”

Praktikada rəqabət hüququnda rast gəlinən əsas üç məhdudlaşdırıcı/çəkindirici razılaşma (restrictive covenants) forması müəyyən edilir: 1. Non-compete clauses (rəqabət etməmə qeyd-şərti) 2. Non-solicitation clauses (tələb etməmə qeyd-şərti) 3. Non-disclosure/ confidentiality clauses (açıqlamamaq/ məxfilik qeyd-şərti). Tərcümələrinin natamamlığından göründüyü üzrə bu tipli müddəalar Azərbaycan qanunvericiliyində kifayət qədər əksini tapmadığından termin olaraq formalaşmamışdır. Bugün haqqında danışacağım non-compete clauses yəni rəqabət etməmə...

Yazı
Rəqabət hüququnda “müvafiq bazar”ın müəyyən edilməsi

Rəqabət hüququnda “müvafiq bazar”ın müəyyən edilməsi

Rəqabət hüququnun öyrəndiyi və araşdırdığı ən əsas sahələrdən biri “hökmran mövqe”nin müəyyən edilməsidir. Hökmran mövqe bazarda inhisar (monopoliya) yaratdığından rəqabəti məhdudlaşdıran ünsür olaraq görüldüyünə görə rəqabət hüququnda mühüm rol oynayır. Xarici praktikada əksərən, hökmran mövqenin təyin edilməsi hallardan asılı olaraq dəyişsə də, Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən hökmran mövqe dedikdə bazarda payı 35% faizdən çox olan təsərrüfat...