Category: Məqalələr

Yazı
Elektron poçtda onun məxfi məlumat əks etdirməsi ilə bağlı qeyd öhdəlik yaradırmı?

Elektron poçtda onun məxfi məlumat əks etdirməsi ilə bağlı qeyd öhdəlik yaradırmı?

Demək olar ki, hər gün işlə, şəxsi səbəblərlə bağlı, bəzən isə hətta yanlışlıqla müxtəlif məzmunlu imeyllər qəbul edirik. Fikir versək, çox zaman imeylin məzmununda onun kommersiya sirrinə dair məlumatları əks etdirdiyi və həmin məlumatların açıqlanmasının, yayılmasının və hər hansı formada onlardan istifadə edilməsinin qadağan olunduğu ilə bağlı xüsusi qeydlə rastlaşırıq. Elektron poçtun məzmununda bu cür...

Yazı
Təmir hüququ (right to repair)

Təmir hüququ (right to repair)

ünyada hadisələr zaman keçdikcə daha sürətlə inkişaf edir və bu, əlbəttə, insanlar arasında formalaşan ictimai münasibətlərə də təsirsiz ötüşmür. Xüsusilə də, texnologiya sahəsində baş verən inqilabi yeniliklər insan hüquqlarının dairəsinin genişlənməsinə və müdafiə mexanizmlərinin təkmilləşməsinə gətirib çıxarır. Texnoloji inkişafla şərtlənən yeni insan hüquqlarından biri də təmir hüququdur ki, Amerika və Avropa qitələrində bu hüququn tanınması...

Yazı
Əmək müqavilələrinin tərtib edilməsi zamanı edilən ümumi səhvlər

Əmək müqavilələrinin tərtib edilməsi zamanı edilən ümumi səhvlər

Əmək müqaviləsi əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini və işçi və işəgötürənin (bundan sonra birlikdə “əmək münasibətinin subyektləri” adlandırıla bilər) hüquq və vəzifələrini müəyyən edən əsas sənəddir. Əmək münasibətinin subyektləri arasında mübahisə yaranarsa, əmək münasibətlərinin şərtlərinin nə olduğunu müəyyənləşdirmək üçün nəzərdən keçirilməsi lazım olan ilk sənəd əmək müqaviləsidir. Bu səbəbdən əmək müqaviləsinin doğru bir şəkildə tərtib edilməsi...

Yazı
Mirasda məcburi pay hüququnun subyektləri

Mirasda məcburi pay hüququnun subyektləri

1995-сi il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi nətiсəsində qəbul edilmiş Azərbayсan Resрublikası Konstitusiyasının рreambulasında göstərildiyi kimi “vətəndaş сəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq” Azərbayсan Resрublikasının əsas niyyətlərindən biridir. Mülkiyyət münasibətləri vətəndaş сəmiyyətinin əsasını təşkil edən əsas mülki hüquq münasibətlərindən biri və fikrimcə hətta başlıсasıdır. Mülkiyyətin və ya digər deyimlə mülkiyyət münasibətlərinin meydana gəlməsinin bir sıra növləri mövсuddurki...

Yazı
Elektron hökumətin korrupsiyanın qarşısının alınmasında rolu

Elektron hökumətin korrupsiyanın qarşısının alınmasında rolu

üasir dövrdə korrupsiyaya qarşı mübarizə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Dövlətin idarəetmə metodları inkişaf etdikcə, bu, anti-korrupsiya siyasətindən də yan keçmir və bu istiqamətdə istifadə edilən metodlar artıq köhnəlmiş və klassik hesab olunur. Aydın məsələdir ki, korrupsiyasız cəmiyyət mövcud deyil, lakin bu, onunla mübarizənin mənasız olması anlamına gəlməməlidir. İnkişaf etmiş dövlətlər bu “bəla” ilə ciddi mübarizə...

Yazı
Ofşorlar və onların Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində yeri

Ofşorlar və onların Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində yeri

Как известно, одним из способов получения большей  прибыли от предпринимательской деятельности является налоговая оптимизация. Для уменьшения налоговых расходов одним из эффективных методов является офшорный бизнес.Несмотря на то, что в настоящее время слово «офшоры» побуждает у людей разные мнения – как положительные, так и отрицательные –  вряд ли можно оспорить тот факт, что в эпоху глобализации...

Yazı
Azərbaycan, Türkiyə və Fransa əmək hüququnda işçinin iş vaxtından artıq işləməsinin tənzimlənməsi

Azərbaycan, Türkiyə və Fransa əmək hüququnda işçinin iş vaxtından artıq işləməsinin tənzimlənməsi

Əmək hüququ hər bir dövlətin əsas hüquqlarından biridir və bu hüquqla bağlı bir çox problem mövcuddur. Bu hüquq sahəsindəki əsas problemlərdən biri də, işçinin iş vaxtından artıq işləməsidir. Bu mövzu baxımından mən Azərbaycan, Türkiyə və Fransa dövlətlərinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydaların müqayisəli araşdırmasından sizlərə bəhs edəcəyəm. İlk olaraq Azərbaycan əmək hüququna nəzər salsaq görə bilərik...

Yazı
Qanundakı boşluqların hüquqi səciyyəsi

Qanundakı boşluqların hüquqi səciyyəsi

Giriş Boşluq bir hüquqi münasibətin hüquq qaydası tərəfindən tənzimlənməməsi mənasına gəlir. Hüquq ədəbiyyatlarında boşluq dedikdə, hüquqda boşluq, qanunda boşluq, qanunvericilikdə boşluq, normativ hüquqi tənzimləmədə boşluq və s. başa düşülür. Bu konteksdə boşluqların fərqləndirilməsi lazım gəlir. Hüquqda boşluq münasibətin tənzimlənməsi üçün yazılı və yaxud yazılmamış (adət normaları) hər hansı bir hüquq qaydasının münasibəti tənzimləməməsi və ya...

Yazı
Qanundakı boşluqların hüquqi səciyyəsi

Qanundakı boşluqların hüquqi səciyyəsi

Giriş Boşluq bir hüquqi münasibətin hüquq qaydası tərəfindən tənzimlənməməsi mənasına gəlir. Hüquq ədəbiyyatlarında boşluq dedikdə, hüquqda boşluq, qanunda boşluq, qanunvericilikdə boşluq, normativ hüquqi tənzimləmədə boşluq və s. başa düşülür. Bu konteksdə boşluqların fərqləndirilməsi lazım gəlir. Hüquqda boşluq münasibətin tənzimlənməsi üçün yazılı və yaxud yazılmamış (adət normaları) hər hansı bir hüquq qaydasının münasibəti tənzimləməməsi və ya...

  • 1
  • 2
  • 4