Category: Articles

Post
EU merger control in online platforms: unilateral competitive effects

EU merger control in online platforms: unilateral competitive effects

ABBREVIATIONS CJEU – Court of Justice of the European Union DM – Digital Market DMA – Digital Markets Act EC – European Commission EEA – European Economic Area EU – European Union EUMR – European Union Merger Regulation – Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings...

Post
The Concept of Force Majeure and Similar Institutions

The Concept of Force Majeure and Similar Institutions

INTRODUCTION Force majeure events are defined as certain acts, events or circumstances beyond the control of the parties which are exceptions to the basic rule pacta sunt servanda (“agreements must be kept”). Such as natural disasters, war, riot, crime, revolution, epidemic; general labour disturbance such as boycott, strike and lock-out, go-slow, occupation of factories and premises...

Post
Краткая история судебной баллистики как раздела криминалистической техники

Краткая история судебной баллистики как раздела криминалистической техники

История той или иной науки позволяет рассматривать данную отрасль с совершенно иного аспекта. Благодаря такому подходу, можно уяснить какой путь развития прошла данная наука в разные эпохи, что очень полезно для сравнения ее категориального аппарата, методологии и принципов. Рассмотрение науки судебной баллистики как раздела криминалистики через призму исторической эволюции, напрямую связано с появлением новых видов...

Post
Does the e-mail record an obligation to disclose confidential information?

Does the e-mail record an obligation to disclose confidential information?

Demək olar ki, hər gün işlə, şəxsi səbəblərlə bağlı, bəzən isə hətta yanlışlıqla müxtəlif məzmunlu imeyllər qəbul edirik. Fikir versək, çox zaman imeylin məzmununda onun kommersiya sirrinə dair məlumatları əks etdirdiyi və həmin məlumatların açıqlanmasının, yayılmasının və hər hansı formada onlardan istifadə edilməsinin qadağan olunduğu ilə bağlı xüsusi qeydlə rastlaşırıq. Elektron poçtun məzmununda bu cür...

Post
The role of e-government in the prevention of corruption

The role of e-government in the prevention of corruption

Müasir dövrdə korrupsiyaya qarşı mübarizə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Dövlətin idarəetmə metodları inkişaf etdikcə, bu, anti-korrupsiya siyasətindən də yan keçmir və bu istiqamətdə istifadə edilən metodlar artıq köhnəlmiş və klassik hesab olunur. Aydın məsələdir ki, korrupsiyasız cəmiyyət mövcud deyil, lakin bu, onunla mübarizənin mənasız olması anlamına gəlməməlidir. İnkişaf etmiş dövlətlər bu “bəla” ilə ciddi mübarizə...

Post
Subjects of mandatory share right in inheritance

Subjects of mandatory share right in inheritance

1995-сi il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi nətiсəsində qəbul edilmiş Azərbayсan Resрublikası Konstitusiyasının рreambulasında göstərildiyi kimi “vətəndaş сəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq” Azərbayсan Resрublikasının əsas niyyətlərindən biridir. Mülkiyyət münasibətləri vətəndaş сəmiyyətinin əsasını təşkil edən əsas mülki hüquq münasibətlərindən biri və fikrimcə hətta başlıсasıdır. Mülkiyyətin və ya digər deyimlə mülkiyyət münasibətlərinin meydana gəlməsinin bir sıra növləri mövсuddurki...

Post
Common mistakes made when drawing up employment contracts

Common mistakes made when drawing up employment contracts

Əmək müqaviləsi əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini və işçi və işəgötürənin (bundan sonra birlikdə “əmək münasibətinin subyektləri” adlandırıla bilər) hüquq və vəzifələrini müəyyən edən əsas sənəddir. Əmək münasibətinin subyektləri arasında mübahisə yaranarsa, əmək münasibətlərinin şərtlərinin nə olduğunu müəyyənləşdirmək üçün nəzərdən keçirilməsi lazım olan ilk sənəd əmək müqaviləsidir. Bu səbəbdən əmək müqaviləsinin doğru bir şəkildə tərtib edilməsi...

Post
Офшоры и их место в законодательстве Азербайджана

Офшоры и их место в законодательстве Азербайджана

Как известно, одним из способов получения большей  прибыли от предпринимательской деятельности является налоговая оптимизация. Для уменьшения налоговых расходов одним из эффективных методов является офшорный бизнес.Несмотря на то, что в настоящее время слово «офшоры» побуждает у людей разные мнения – как положительные, так и отрицательные –  вряд ли можно оспорить тот факт, что в эпоху глобализации...

Post
The analysis of war crimes committed by Armenia during the Second Karabakh War

The analysis of war crimes committed by Armenia during the Second Karabakh War

ANNOTASİYA: Bu məqalədə müharibə cinayətlərinin nə olduğu, İkinci Qarabağ müharibəsində Ermənistanın hansı növ müharibə cinayətləri törətdiyi, bu əməllərin hansı beynəlxalq hüquqi sənədlərə əsasən tənzimləndiyi, törədilmiş cinayətlərin cəzasız qalmaması üçün hansı mexanizmlərin mövcud olduğundan söhbət açılmışdır. AÇAR SÖZLƏR: Müharibə cinayətləri, İkinci Qarabağ müharibəsi, beynəlxalq humanitar hüquq, pozuntu, məsuliyyət, mülki əhali. Giriş Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam bərpa olunması ilə...

  • 1
  • 2
  • 4