Category: Məqalələr

Yazı
Dövlət büdcəsi və vençur kapitalının start-up və innovasiyaların inkişafındakı rolu

Dövlət büdcəsi və vençur kapitalının start-up və innovasiyaların inkişafındakı rolu

Huseynzade Farahim [1] Annotasiya İnnovasiyaların maliyyələşmə yolu qlobal səviyyədə daim dəyişikliyə uğramaqdadır. Vençur kapital sənayesinin inkişafı bir sıra yeni inoovativ ideyaların və bunun məntiqi nəticəsi olaraq da, yeni startap şirkətlərin yaranmasına gətirib çıxardı. Buna baxmayaraq, vençur kapital hər zaman investorlara risksiz başa gəlmir. Zəruri informasiyanın yalnız bir şəxsə məlum olması, eləcə də kapitalın lüzumsuz dərəcədə...

Yazı
Gender bərabərliyinin təşviq edilməsində hansı daha effektli olmuşdur: BMT Nizamnaməsinə yoxsa BMT Müqaviləsinə əsaslanan qurumlar?

Gender bərabərliyinin təşviq edilməsində hansı daha effektli olmuşdur: BMT Nizamnaməsinə yoxsa BMT Müqaviləsinə əsaslanan qurumlar?

INTRODUCTION During the last few decades, the United Nations has played a crucial role for empowerment of women through the systematic approach adressed global partnership in promoting and protecting women’s rights, as well as in creation of the appropriate conditions for support the implementation and monitoring the enforcement of such rights. The UN was instrumental...

Yazı
Kommersiya təmsilçiliyində ikili agentlik anlayışı

Kommersiya təmsilçiliyində ikili agentlik anlayışı

For implementation of their civil rights and duties, natural persons and legal entities quite often resort to services of those whose actions create, change or terminate certain commercial legal relationships.  The law of agency is based on the Latin maxim “Qui facit per alium, facit per se,” which means “he who acts through another is...

Yazı
Rüşvətin cinayət-hüquqi xarakteristikası

Rüşvətin cinayət-hüquqi xarakteristikası

Corruption crimes are the oldest and most common crimes in the world. They threaten democracy, the rule of law, human rights, good governance, violate the principles of equality and social justice, deter economic and social development of a state. Bribery is the most spread and dangerous corruption crime which undermines the foundations and authority of...

Yazı
Konfidensiallıq barədə razılaşmaların bağlanması zamanı nəzərə alınmalı nüanslar

Konfidensiallıq barədə razılaşmaların bağlanması zamanı nəzərə alınmalı nüanslar

Giriş Konfidensiallıq barədə razılaşmaların bağlanması üçün nəzərə alınmalı məqamlar və tövsiyələr Konfidensiallıq barədə razılaşmaların növləri Konfidensiallıq barədə razılaşmaların tərtib olunması üçün hüquqşünasın malik olmalı olduğu məlumatlar Mübahisələrin həlli qaydası Giriş Kommersiya sahəsində mühüm əhəmiyyətə malik olmasına, ən çox bağlanan müqavilə növü hesab olunmasına və bağlayan tərəflər üçün xüsusi rejim müəyyənləşdirməyinə baxmayaraq konfidensiallıq barədə razılaşmalar üzrə...

Yazı
Beynəlxalq Kommersiya Şərtləri (INCOTERMS)

Beynəlxalq Kommersiya Şərtləri (INCOTERMS)

EXW (Ex-works – satıcının razılaşdırmış yeri) Burada satıcının öhdəliyi minimum dərəcədədir və əsas vəzifəsi alıcı ilə razılaşdırılmış vaxtda məhsulu alıcıya təqdim etməkdir. Bu təqdimetmə satıcının olduğu ölkədə baş verir. Ödənişə daxildir: ixrac qablaşdırılması; Satıcının öhdəliyi bitir: onun məkanında FAS (Free Alongside Ship – razılaşdırılmış yüklənmə limanı) Müəyyən olunmuş yükləmə məntəqəsinə, dəniz daşıma vasitəsinə çatdıqdan sonra...

Yazı
Şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi müddəaları Azərbaycan hüquqi praktikasında

Şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi müddəaları Azərbaycan hüquqi praktikasında

Material Adverse Change Provisions in the Legal and Judicial Practice of Azerbaijan Comment on ‘Plenary decision of the Constitutional Court on The Interpretation of  Article 422 of the Civil Code, 2018’ Table of Contents Introduction: Usage of MAC clauses in Legal and Judicial Practice of Azerbaijan. Background to the Decision. Currency Devaluation as a MAC...

Yazı
Genlərin patentləşdirilməsi: hüquqi və etik aspektlər

Genlərin patentləşdirilməsi: hüquqi və etik aspektlər

This article examines main challenges of patenting human genes. In the light of modern achievements in biotechnology and genetics, these problems are of current interest. The article also touches on the ethical issues of patenting biological sequences, as well as the legal regulation of such patenting. A patent is a means of regulating the use...

Yazı
Yaşıllıqların götürülməsi proseduru barədə

Yaşıllıqların götürülməsi proseduru barədə

Yaşıllıqlar – şəhərlərin, digər yaşayış məntəqələrinin və infrastruktur obyektlərinin hüdudları daxilində lazımi ekoloji, mədəni-sağlamlaşdırma, landşaft və məkan görünüşü baxımından əhəmiyyət daşıyan, təbii halda mövcud olan və ya süni yaradılan ağac, kol, gül-çiçək və ot bitkilərinin toplumu. Yaşıllıqların götürülməsi (kəsilməsi) – ağac, kol və digər bitkilərin yerinin dəyişdirilməsinə (kökündən çıxarılmasına) və ya bərpa edilməsi şərti ilə...

Yazı
İcranın özəl qurumlara həvalə edilməsi ilə bağlı qabaqcıl beynəlxalq təcrübə haqqında

İcranın özəl qurumlara həvalə edilməsi ilə bağlı qabaqcıl beynəlxalq təcrübə haqqında

Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanının 7.3-cü bəndindən aydın olur ki, məhkəmələrin və digər orqanların qərarlarının icrasının alternativ mexanizmlərinin, o cümlədən icranın özəl qurumlara həvalə edilməsi ilə bağlı qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi zərurəti yaranıb. Azərbaycanda məhkəmə qərarlarının icrası prosesində müəyyən problemlər mövcuddur və daha effektiv icra mexanizmlərinin...

  • 1
  • 6
  • 7