Category: Məqalələr

Yazı
Sosial mediada təhqir və böhtana görə hüquqi məsuliyyət

Sosial mediada təhqir və böhtana görə hüquqi məsuliyyət

Xüsusən son illərdə İnternet – eləcə də sosial şəbəkələr həyatımızın vacib və ayrılmaz elementinə çevrilmişdir. Odur ki, müzakirə mövzusu olan önəmli məsələlərdən biri də sosial mediada şərəf və ləyaqətin alçaldılması, təhqir və böhtanın yaratdığı məsuliyyətlə bağlıdır. Azərbayan Respublikasının Konstitusiyasının 46-cı maddəsində qeyd edildiyi kimi, hər kəsin öz şərəf və ləyaqətini müdafiə etmək hüququ vardır və...

Yazı
Fərdi əmək mübahisələrinin məhkəmədən kənar həlli qaydası

Fərdi əmək mübahisələrinin məhkəmədən kənar həlli qaydası

Açar sözlər: fərdi əmək mübahisəsinin məhkəmədən kənar həlli, fərdi əmək mübahisəsinin həllinə məhkəməyə qədər orqanda baxılması, təkbaşına tətil üsulu ilə fərdi əmək mübahisəsinin həlli, fədi əmək mübahisəsinin həlli, fərdi əmək mübahisəsini həll edən orqanlar. Ключeвыe слова: внесудебное разрешение индивидуального трудового спора, рассмотрение индивидуального трудового спора в досудебном органе, разрешение индивидуального трудового спора путем забастовки в...

Yazı
Fərdi əmək mübahisələrinin həllində iddia müddəti

Fərdi əmək mübahisələrinin həllində iddia müddəti

Fərdi əmək mübahisələrinin həlli araşdırılarkən iddia müddəti anlayışından çox istifadə edilir. İddia müddətinə Mülki Məcəllənin 372.2-ci maddəsində anlayış verilmişdir. Həmin maddəyə əsasən hüququ pozulmuş şəxsin iddiası ilə hüququn müdafiəsi üçün müddət iddia müddəti sayılır. Əmək qanunvericiliyində iddia müddəti əmək münasibətlərinin subyektiv tərkibinə görə iki yerə bölünür; Birinci halda, işəgötürən pozulmuş hüququnun müdafiəsi üçün nəzərdə tutulmuş...

Yazı
Sərnişinin təqsiri yoxsa sürücünün məsuliyyəti?

Sərnişinin təqsiri yoxsa sürücünün məsuliyyəti?

Yol hərəkəti iştirakçılarının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisələri zamanı üçüncü şəxslərin əmlakına, həyatı və sağlamlığına zərər dəyməsi qaçılmazdır. Xüsusilə iki və daha çox avtonəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə baş verən qəzalarda ilk yardımçı hüquqi vasitə avtonəqliyyat vasitə sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası olur. Bəzən baş vermiş yol-nəqliyyat hadisələri təkcə sürücünün təqsiri üzündən deyil, sərnişinin yol...

Yazı
Краткая история судебной баллистики как раздела криминалистической техники

Краткая история судебной баллистики как раздела криминалистической техники

История той или иной науки позволяет рассматривать данную отрасль с совершенно иного аспекта. Благодаря такому подходу, можно уяснить какой путь развития прошла данная наука в разные эпохи, что очень полезно для сравнения ее категориального аппарата, методологии и принципов. Рассмотрение науки судебной баллистики как раздела криминалистики через призму исторической эволюции, напрямую связано с появлением новых видов...

Yazı
Əqli mülkiyyət hüququnda süni intellektin müəlliflik hüququ

Əqli mülkiyyət hüququnda süni intellektin müəlliflik hüququ

arixən müəllif hüququ ilə qorunan əsərlərin üzərində müəllif hüququ onun yaradıcılarına məxsus olub.Yaradıcı insanlar və onların intellektual səyləri olmadan yeni obyektlərin yaradılmasının mümkün olmadığı nəzərə alınaraq müəllif müstəsna hüquqlarla təmin olunur və bu hüququn mərkəzində şəxsiyyət dayanır.Ancaq süni intellekt bu deyilənləri istisna edir. Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 4-cü maddəsinə əsasən...

Yazı
Türk mülki hüququnda şifahi vəsiyyətnamə vəsiyyətnamənin bir növü kimi

Türk mülki hüququnda şifahi vəsiyyətnamə vəsiyyətnamənin bir növü kimi

Bildiyimiz kimi vərəsəlik hüququ mülki hüququn ən qədim sahələrindən biridir. Vərəsəlik hüququ dedikdə, ölümündən sonra fiziki şəxsin başqa şəxslərə verilə bilən əmlak hüquq və vəzifələrinin, həmçinin bəzi qeyri-əmlak hüquqlarının digər şəxslərə keçməsi zamanı yaranan iсtimai münasibətləri, habelə vərəsəliklə bağlı olan digər münasibətləri tənzimləyən hüquq normalarının məсmusu başa düşülür[1]. Mülki Məcəlləyə əsasən miras vərəsələrə iki yolla –...

Yazı
Elektron poçtda onun məxfi məlumat əks etdirməsi ilə bağlı qeyd öhdəlik yaradırmı?

Elektron poçtda onun məxfi məlumat əks etdirməsi ilə bağlı qeyd öhdəlik yaradırmı?

Demək olar ki, hər gün işlə, şəxsi səbəblərlə bağlı, bəzən isə hətta yanlışlıqla müxtəlif məzmunlu imeyllər qəbul edirik. Fikir versək, çox zaman imeylin məzmununda onun kommersiya sirrinə dair məlumatları əks etdirdiyi və həmin məlumatların açıqlanmasının, yayılmasının və hər hansı formada onlardan istifadə edilməsinin qadağan olunduğu ilə bağlı xüsusi qeydlə rastlaşırıq. Elektron poçtun məzmununda bu cür...

Yazı
Təmir hüququ (right to repair)

Təmir hüququ (right to repair)

ünyada hadisələr zaman keçdikcə daha sürətlə inkişaf edir və bu, əlbəttə, insanlar arasında formalaşan ictimai münasibətlərə də təsirsiz ötüşmür. Xüsusilə də, texnologiya sahəsində baş verən inqilabi yeniliklər insan hüquqlarının dairəsinin genişlənməsinə və müdafiə mexanizmlərinin təkmilləşməsinə gətirib çıxarır. Texnoloji inkişafla şərtlənən yeni insan hüquqlarından biri də təmir hüququdur ki, Amerika və Avropa qitələrində bu hüququn tanınması...